شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین

سهامداران

سرمايه و تركيب سهام داران

سرمایه نقدی شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از : سرمایه نقدی شرکت یک میلیارد ریال منقسم به 1،000،000سهم با نام 1000ریالی .


شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین

10،000 سهم به عبارتی دیگر 1 درصد از سهام متعلق به شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین می باشدشرکت سرمایه گذاری راه اقتصاد نوین

10،000 سهم به عبارتی دیگر 1 درصد از سهام متعلق به شرکت راه اقتصاد نوین می باشدشرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

980،000 سهم به عبارتی دیگر 98 درصد سهام متعلق به شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین می باشد