شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین

اعضای هیئت مدیره

مهندس عصمت الله ساکی زاده

مدیرعامل

مهندس محمد رضا محمودیان

عضو هیئت مدیره

امین پوربهبهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس کریم خمسه

رئیس هیات مدیره

مدیران اجرایی

فروزان سپهوندی

مدیر اداری و مالی

مهرداد پاینده

مدیر عملیات

محمد رضا نوری

مدیر فناوری اطلاعات