شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین

اعضای هیئت مدیره

مهندس عصمت الله ساکی زاده

مدیرعامل

مهندس هوشنگ معتمدی

عضو هیئت مدیره

دکتر احمد رضا سبزواری

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر سید رضا ابراهیمی نیاکی

رئیس هیات مدیره

مدیران اجرایی

فروزان سپهوندی

مدیر اداری و مالی

مهرداد پاینده

مدیر عملیات

محمد رضا نوری

مدیر فناوری اطلاعات